Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) si Vás v tomto dokumentu dovolujeme informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o vašich právech. S čím bychom Vás rádi seznámili?

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost bp služby, a. s., IČ: 45193428, která sídlí na adrese Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí s kontaktními údaji mail: kopirka@bpsluzby.cz, tel.: 571 627 397, 571 622 521.

Jaké principy zpracování dodržujeme?

 • Osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
 • Shromažďujeme je pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • Minimalizujeme údaje, které zpracováváme, a to tak, aby byly přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • Osobní údaje udržujeme přesné a v případě potřeby aktualizované.
 • Ukládáme je jen po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu zpracování.
 • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Které osobní údaje tedy zpracováváme?

U našich akcionářů zpracováváme: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, číslo účtu, telefonní kontakt.
U našich odběratelů zpracováváme: jméno a příjmení či název firmy, adresu místa trvalého pobytu či sídlo, IČ, DIČ, podpis, odpovědnou osobu, telefonní a mailový kontakt, adresu datové schránky, bankovní spojení.
U našich dodavatelů zpracováváme: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu či sídla, IČ, DIČ, podpis, odpovědnou osobu, telefonní a mailový kontakt, adresu datové schránky, bankovní spojení.
U našich nájemníků zpracováváme: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu či sídla, IČ, DIČ, podpis, odpovědnou osobu, telefonní a mailový kontakt, adresu datové schránky, bankovní spojení.
U našich zaměstnanců zpracováváme: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, rodné číslo, podpis, datum narození, e-mail, telefon, místo narození, státní příslušnost, příslušnost k zdravotní pojišťovně, bankovní spojení, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatele, rodinný stav, rodinné příslušníky, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, údaje o zdravotním stavu.

Za jakým účelem údaje zpracováváme?

- Za účelem splnění smlouvy – zde lze zahrnout naše dodavatelské, odběratelské a nájemní vztahy.
- Za účelem plnění právní povinnosti:

 • vedení účetnictví společnosti podle zákona o účetnictví;
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákoníku práce a dalších předpisů;
 • výkonu spisové služby podle zákona o archivnictví a spisové službě.

- Za účelem vedení personální agendy na základě platného souhlasu se zpracováním osobních údajů (uvedení kontaktních informací pro možnost elektronického zasílání výplatních lístků a uvedení rodného čísla).

Osobní data zpracováváme po dobu, kterou nám ukládají právní povinnosti, např. archivace účetních dokumentů. Osobní data získaná na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uchováváme po dobu smluvního vztahu (pracovní smlouvy) zvýšenou o jeden rok.

Jaká jsou Vaše práva ohledně našeho zpracování Vašich údajů?

 • Máte právo na informace ohledně námi zpracovávaných osobních údajů.
 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování. vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům.
 • Máte právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, o omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti jejich zpracování.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Máte také právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.


Budeme rádi, pokud v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či žádostí ohledně zpracování Vašich osobních údajů budete kontaktovat v první řadě nás, a to společnost bp služby, a. s., IČ: 45193428, která sídlí na adrese Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí s kontaktními údaji mail: kopirka@bpsluzby.cz, tel.: 571 627 397, 571 622 521.

Na Vaše podněty odpovíme nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Dovolujeme si Vás upozornit, že v některých případech nemůžeme plně vyhovět Vaší žádosti o výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, a to v případě, kdy nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní povinnost (např. vedení účetnictví a povinnost uchovávat údaje po stanovenou dobu).

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Pokud máme Vaše osobní údaje v listinné podobě, jsou uchovávány v zamčených skříních v sídle bp služby, a. s., v prostorách k tomu určených. Prostory jsou chráněny zabezpečovacím systémem.

Osobní údaje v elektronické podobě uchováváme v počítačích. Přístup do počítačů je chráněn heslem. Přístup do souborů nebo databází s osobními daty je chráněn heslem. Jsou nastavena práva pro přístup k osobním údajům. Jsou prováděny pravidelné aktualizace softwaru.

Cookies

Při návštěvě našich stránek www.bpsluzby.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookie" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené zpracovatelské smlouvy – jedná se o poskytovatele internetu a webhostingu stránek společnosti – firmu NUMERI – Optické sítě, s.r.o., Valašské Meziříčí.

Dále jsou Vaše osobní údaje přístupné kontrolním orgánům státní správy na základě naší právní povinnosti.

Jak my, jakožto správce údajů, tak naši zpracovatelé, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních na ochranu Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se společností bp služby, a. s.